جرجیساولین پوستر از قسمت سوم انیمیشن محبوب و پرفروش دیرم ورکز منتشر شد.قسمت سوم در ماه جون2012به اکران سیینماهای جهان در خواهد آمد
جرجیس